Historia

2018

Alltainer får första order på modifierade
containers till kund i Guam, USA, i första
hand försöker Alltainer leverera med hjälp
från en underleverantör i Vietnam, men inser
snabbt, tillsammans med kunden att ingen
vietnamesisk leverantör på den tiden kunde
leverera den kvalité som kunden efterfrågade.
Därför satte Alltainer upp en egen tillverkning i
Ho Chi Minh City och anställde egen personal
som byggde enligt de kvalitetsnormer som
vi känner från Sverige och som kunden
förväntade sig. Det blev starten på det Alltainer
vi känner idag.

Under 2018 tillverkades olika typer av
containerlösningar i samarbete med
slutkunderna, så alla lösningar var godkända
och i överensstämmelse med kundernas
önskemål. Dessa designs från 2018 och
följande designs som tillkommit under åren är
den produktportfölj som Bolaget säljer utifrån.


2019

Under 2019 insåg grundarna att det fanns
en marknadspotential för att bygga ett
större bolag baserat på efterfrågan i USA
på den tiden. Samtidigt blev det tydligt att
bolaget behövde arbetskapital för att kunna
finansiera tillverkningen innan man fick betalt
av kunderna. Alltainer AB och det helägda
dotterbolaget Vietnam Co. Ltd bildades
således under hösten 2019, då det blev tydligt
att skulle Alltainer utvecklas till ett större
bolag, behövdes professionell ledning, mera
struktur och tillförsel av arbetskapital för att
kunna expandera i den takt som efterfrågan
förväntades ta fart.


2020

I början på 2020 bestämde sig ledningen
som nu bestod av VD Jakob Kesje och
grundarna Tommy Tuong Nguyen och Phuong
Trieu för att söka externt kapital och på
sikt marknadsnotera aktien. Alltainer ökade
under första halvåret produktionen från en
container i månaden till närmare 4–5 container
per månad. Alltainer deltog på en mässa i
Indianapolis, USA, i februari med signifikanta
order på eventcontainers och med utsikt till
många order på sanitetscontainer. Under
andra kvartalet mottog Alltainer ett antal
order på containerlägenheter. Order som
har varit på väg över mera än ett år, men nu
materialiserade sig i volym.

Under hösten började pandemin påverka
köpintresset från uthyrare, då events ställdes
in, camping- och hotellverksamhet stängdes
och alla nya investeringar stoppades
generellt. Mot denna bakgrund förväntades
det att försäljningen skulle komma från
byggbolag och boendecontainer, som också
var de order som kom i slutet av 2020. Den
första beställning på en toalettcontainer till
Afrika mottogs, och därvid kommer Alltainers
produkter numera finnas på fyra kontinenter,
Nordamerika, Europa, Afrika och Oceanien.
Alltainer genomförde en listningsemission
och noterades på Spotlight Stock Market i
december 2020.


2021

Med förväntan om en växande orderstock
och som en tydlig del av Bolagets strategi
tog Alltainer Vietnam steget och hyrde en ny
fabrikslokal på 3500 m2 under tak i Ho Chi
Minh City. Lokalen blev installerat med syftet
att optimera produktionen så att lokalen på
sikt kan bära en omsättning på 12–14 MSEK
i månaden.

Efter ett längre förlopp av utveckling av
design, mellan Alltainer och Dark Edition i
Stockholm, beställde Dark Edition för 3,6
MSEK kökscontainrar av Alltainer. Dessa kom
att ingå i nya så kallade "food markets" på
olika orter i och omkring Stockholm.
Under hösten 2021 förvärvade Alltainer
sin största kund – Container Solutions
Worldwide CSW AB – som hade exklusiv
generalåterförsäljning för båda USA och
Canada, samt vissa andra namngivna
kunder. Härvid fick Alltainer direkt tillgång till
den största marknaden och kunde därefter
skörda vinsten som låg i återförsäljarledet.


2022

Under våren 2022 normaliserades samhället
till stor del efter Covid-19, men återhämtningen
till vardagen var långsam och resandet var
fortfarande begränsat. Fraktsituationen för
containerfrakt var fortfarande belastat av
långa köer och prisbilden på containerfrakt
begränsade Alltainer årets första 9 månader.
Alltainer genomförde i mars-april 2022 en
mindre företrädesemission som tillförde
Bolaget 4,7 MSEK före emissionskostnader.
Även om frakten till USA var begränsat fick
Alltainer order på så kallade "man-camps"
från Guam, USA. Dessa camps används av
amerikanska militären för återuppbyggnad
av militärbaser i Stilla Havet. Då resandet
på USA var begränsat av restriktioner och
fraktkostnader, fokuserades försäljningen
på Norrland och de områden som hade stor
bostadsbrist till följd av nya fabriksbyggen och
de orter som står inför liknande utmaningar
med större fabriksbyggen. Detta resulterade
i flera testorder på olika utföranden av
boendecontainer till det särskilda klimatet i
Norrland.


2023

Under våren 2023 slutfördes förvärvet av
Container Solutions Worldwide CSW AB
och i samband med detta genomfördes en
kvittningsemission på 1 497 912 nya aktier
i Alltainer. Marknadsbearbetningen i USA
återgick till normalläge, och ett flertal nya
distributörer tillkom under våren. Alltainer
påbörjade även leverans av flera provorders
till USA.

Alltainer mottog också återkommande order
från flera kunder, däribland Dark Edition på
container till deras andra så kallade "food
market" i Stockholm. Värdet på ordern
uppgår till ca 2,15 MSEK. Under februari
2023 blir Container King ny återförsäljare
och lägger en första order värd 700 000 SEK
för boendecontainrar. Under samma månad
blir även West Gulf Container i Texas samt
321Equipments nya återförsäljare vilket
stärker Alltainers närvaro på den amerikanska
marknaden. I september signerade även
Alltainer avtal med Morgan Nyman AB om att
bli återförsäljare av Alltainers produkter på
den svenska marknaden.

I oktober 2023 genomför Alltainer en
företrädesemission som inbringar cirka 1,3
MSEK före emissionskostnader.
Alltainers partner Pacific Unlimited
Inc. på Guam US, erhåller en order på
kontorscontainer som Amerikanska Armén
skall hyra på Guam. Värdet på ordern för
Alltainer är på ca 4,0 MSEK och ordern
planeras att levereras under första kvartalet
2024.