Nyemission i Alltainer 9-23 Februari 2024

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: Avstämningsdagen var 7 februari 2024. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 februari 2024. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2024.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Teckningsperiod: 9 februari – 23 februari, 2024 

Teckningskurs: 1,05 SEK per aktie

Antal aktier i Erbjudandet: Högst 5 974 683 aktier

Emissionsbelopp: Cirka 6,27 MSEK

Utspädning: Upp till cirka 34 procent

Bolagsvärde pre-money: 11 976 534 SEK

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 – 20 februari 2024

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 9 februari fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 11, 2024Investment highlights


Konkurrenskraftig prissättning

Alltainer kan erbjuda containerlösningar till konkurrenskraftiga priser och hög kvalité tack vare produktion i bolagets helägda fabrik i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdes 2023 och har en kapacitet på 60 containrar i månaden, motsvarande en omsättning på 12–18 MSEK. Vietnam har i dagsläget låga inflationsnivåer i relativa mått samt ett överskott av arbetskraft vilket kan bidra till ytterligare lönsamhetsförbättring.


Bearbetning av USA

Alltainer har fått ett stabilt fotfäste på den nordamerikanska marknaden, bl.a. genom förvärvet av Container Solutions Worldwide, bolagets tidigare exklusiva återförsäljare i USA. Bolaget har idag flera distributörer och demomodeller för framvisning i olika stater. Primärt marknadsför Alltainer boende och kontorscontainer där den största volympotetialen finns. Det finns idag flera hundra tusen kontorscontainer som löpande skall bytas ut. Bristen på boende till rimlig hyra är mycket stor i alla stater i USA, varför upp emot 28 miljoner amerikaner bor i "trailerparks", en siffra som ökar stadigt. Sedan finns det hundra tusentals hemlösa som staterna skall lösa boende till. Just nu har Alltainer därför fokus på att få de behövliga certifieringar som "modular manufacturer", så Bolagets boendecontainer kan uppställas fritt i trailerparks och myndigheterna kan köpa containerboende från Alltainer.


ERBJUDANDET FINNS TILLGÄNGLIGT HOS NEDANSTÅENDE MÄKLARE LADDA NER ANMÄLNINGSSEDLAR