Nyemission i Alltainer 12-26 Oktober 2023

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: Avstämningsdag var 10 oktober 2023. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2023. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2023.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober, 2023 

Teckningskurs: 2,50 sek per aktie

Antal aktier i Erbjudandet: Högst 3 956 732 aktier

Emissionsbelopp: 9,9 MSEK

Utspädning: Upp till cirka 26,67 procent

Bolagsvärde pre-money: 27 202 545

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 – 23 oktober 2023

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 45 2023
TECKNING AV AKTIER


LADDA NER ANMÄLNINGSSEDLAR